asme steam tables-1در این کتاب جداول کاربردی مورد نیاز برای شناخت ماهیت فزیکی بخار ارائه شده اند.

مهمترین استانداردی که در محاسبات مربوط به مبحث بخار مورد استفاده اکثر مهندسین طراح تأسیسات صنایع مختلف از جمله پتروشیمی هاو پالایشگاه ها قرار می گیرد، استاندارد ASME است که با معیارهای ایران نیز برابری می کند.

آرمان تأمین بهسو
با حفظ کیفیت برتر و خدمات متمایز و ممتاز، به نوآوری در خدمات می اندیشد

ادامه مطلب...