زمان بندی دوره های آموزشی شرکت آرمان تامین بهسو
ماه کد عنوان تاریخ برگزاری هزینه(ریال)
مهر BC04 کنترل سیستم های بخار و کندانس 12,13 1,200,000
BC02 فراگیر ویژه صنایع ( تعمیرات و نگهداری تله های بخار) 26,27 1,200,000
آبان BC05 سیستم مدیریت تله های بخار STMS 10,11 1,200,000
BC01 تله های بخار و خطوط کندانس 29,30 1,200,000
آذر BC06 سیستم مدیریت بازگشت کندانس و هوای فشرده CRMS ,CAMS 8,9 1,200,000
BC01 تله های بخار و خطوط کندانس 22,23 1,200,000
دی BC03 طراحی سیستم های بخار ، کندانس و موتورخانه بخار 6,7 1,200,000
BC02 فراگیر ویژه صنایع ( تعمیرات و نگهداری تله های بخار) 13,14 1,200,000
BC05 سیستم مدیریت تله های بخار STMS 27,28 1,200,000
بهمن BC04 کنترل سیستم های بخار و کندانس 11,12 1,200,000
BC03 طراحی سیستم های بخار ، کندانس و موتورخانه بخار 25,26 1,200,000
اسفند BC06 سیستم مدیریت بازگشت کندانس و هوای فشرده CRMS ,CAMS 2,3 1,200,000
BC01 تله های بخار و خطوط کندانس 16,17 1,200,000

توجه:

هزینه دوره های فوق در صورت برگزاری در سایت ها و مراکز دیگر و برای حداقل 15 نفر شرکت کننده، با قیمت برابر لیست برگزار می گردد.
دانشجویان و مراکز دانشجوئی با کارت مرتبط و مراکز درمانی و خیریه از 10 % تخفیف در هزینه دوره ها برخوردار خواهند شد.